RUSZYŁY ZAPISY ON-LINE DO BIEGU GOSTYNIŃSKA PIĄTKA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 stycznia 2022

DNIA 14.01.2022r. NA STRONIE INESSPORT URUCHOMIONE ZOSTAŁY ZAPISY DO II OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU"GOSTYNIŃSKA PIĄTKA" PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY REGULAMIN BIEGU.

 

 

 

Regulamin

Ogólnopolskiego Biegu „GOSTYNIŃSKA PIĄTKA”

dnia 08.05.2022r./niedziela/ godz.10.00

dnia 25.09.2022r./niedziela/ godz.10.00

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie,

09-500 Gostynin ul.Sportowa 1 

Partner wydarzenia: Gmina Miasta Gostynina

2. Uczestnikiem zawodów jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła

formularz rejestracyjny, dokonała opłaty, oraz podpisała oświadczenie/kartę startową

/przy odbiorze pakietu startowego.

 

3. Zawody przeprowadzone będą w następujących kategoriach wiekowych :

 

Wiek

Dystans

Kategorie

OPEN”

5,400 m

K i M

do 20 lat

5,400 m

K i M

30 lat

5,400 m

K i M

40 lat

5,400 m

K i M

50 lat

5,400 m

K i M

60 lat

5,400 m

K i M

Powyżej 60 lat

5,400 m

K i M

 

Dodatkowo kategoria Najlepsza Gostyninianka i Najlepszy Gostyninianin.

 

TERMIN I MIEJSCE, INFORMACJE PODSTAWOWE:

 

1.Zawody sportowe odbędą się w dwóch terminach :

08 maja 2022r. / 25 września 2022

start i meta biegu okolice Zamku gostynińskiego u.Zamkowa 31.

2.Biuro Zawodów zlokalizowane będzie przy Zamku w Gostyninie ul.Zamkowa 31,

czynne w dniu zawodów w godz. 7.00 – 9.30

3. Przybliżony program minutowy: 7:00 otwarcie biura zawodów

9:30 wspólna rozgrzewka uczestników biegu

10:00 start biegu

11.30 dekoracja zwycięzców

12.00 zamknięcie zawodów

4. Trasa biegu:

- Start i meta wyścigu usytuowana będzie przy Rondzie Rodziny Higersbergerów ul. Zamkowa 31,

09-500 Gostynin (okolice parkingu Zamku Gostynińskiego),

 

- pętla o długości 5.400 m od ul.Zamkowej (przy parkingu) chodnikiem do ul.Targowej - -Zazamcze

-Dybanka-po grobli Zalewu Piechota-Wspólna- Kwiatowa/Parkowa-Żabia(przez mostek)-Ziemowita

-do ul.Zamkowej – chodnikiem ul.Zamkowej aż do linii mety pod Zamkiem.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik

zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach internetowych: www.mosirgostynin.pl / www.gostynin.pl

 

6. Limit czasu na pokonanie trasy dla wszystkich kategorii wiekowych wynosi:

- 50 min.

 

7. Uczestnicy na trasie mają obowiązek stosowania się do poleceń

 • organizatorów,

 • sędziów,

 • ratowników medycznych,

 • wolontariuszy

 • funkcjonariuszy policji / służb mundurowych/.

   

  WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA:

   

1. W zawodach może startować każda osoba pełnoletnia

2. Dopuszcza się do udziału w biegu zawodników, którzy w dniu biegu ukończyli 16 lat i nie ukończyli

18 roku życia jedynie po przedłożeniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodziców-opiekunów prawnych

3. Organizator wprowadza limity uczestników (łącznie wszystkich 150)

4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:

a) prawidłowa rejestracja do dn. 04 maja 2022 /środa/ do godz. 23:59

do dn. 21 września 2022r./środa/ do godz. 23:59

UWAGA: decyduje kolejność zgłoszeń wraz z uiszczeniem opłaty startowej/

*Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia

się limitu zgłoszeń / 150 uczestników/.

 

 1. b) uiszczenie opłaty startowej do dn. 04 maja 2022r. /środa/ do godz. 23:59

 2. do dn. 21 września 2022r./środa/ do godz. 23:59

 3. c) własnoręczne podpisanie Karty Startowej w dniu odbioru Pakietu Startowego tj. w dniu startu

 

5. Opłata startowa za udział - kategoria OPEN 50 zł

 

6. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

 

7. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy

dokonać opłaty startowej.

8. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl

– zakładka moje konto – płatności.

9. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 

11. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

 

12. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 

13. Zapisy będą możliwe tylko za pośrednictwem formularza internetowego.

 

UWAGA:

W biurze zawodów ( w dniu zawodów) NIE BĘDĄ MOŻLIWE ZAPISY

oraz DOKONANIE WPŁATY !

14. Odbiór pakietów startowych :

a/ w dniu: 08.05.2022r. w godz. 7:00-9:30

b/ w dniu: 25.09.2022r. w godz. 7:00-9:30

 

15. Uczestnicy Zawodów będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie :

 

dokumentu tożsamości i własnoręczne podpisanie oświadczenia,

listy osób wyrażających zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 

16. W trakcie trwania zawodów, każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia numeru

startowego z chipem, który znajdzie się w pakiecie startowym.

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego,

co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania

każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

 

18. Regulamin dostępny na stronie: www.mosirgostynin.pl / www.gostynin.pl

 

19. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie,

w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.

o ochronie danych osobowych.

 

20. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie

swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatorów.

 

21. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach zabroniony jest udział osób poruszających na rolkach,

na rowerach, deskorolkach, ze zwierzętami.

Zabrania się wnoszenia na trasę zmagań przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.

Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek

rodzaju.

Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed,

jak i w trakcie rywalizacji sportowej.

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach osób, u których zostanie stwierdzone

spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających oraz nielegalnych substancji.

 

22. Zawody sportowe ubezpiecza organizator (OC i NNW).

Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności

cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat

bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie,

że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach.

 

Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa

w zawodach, w szczególności zasad fair play.

 

24. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych

do uczestnictwa w biegu oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną

świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.

 

25. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w rywalizacji sportowej oraz

nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach,

W Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie /Kartę Startową/ o braku przeciwwskazań

zdrowotnych do wysiłku fizycznego.

 

* W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

 

26. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu startu/mety zawodów oraz na trasie zmagań.

 

27. Nie można używać własnych numerów startowych.

 

28. Osoby nie posiadające numeru startowego będą usuwane z trasy.

 

PAKIET STARTOWY:

1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia „wszystkim” 150 uczestnikom:

- numer startowy z chipem do pomiaru czasu + agrafki

- napoje na mecie

- posiłek regenerujący

- obsługę medycznej

- obsługę Biura Organizatora Zawodów

- gadżet

- okolicznościowy medal i koszulkę

 

2. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem

pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

 

POMIAR CZASU:

 

1. Pomiar czasu na wszystkich dystansach będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego

/przy pomocy chipów/.

2. Każdy uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Organizatora Zawodów otrzyma numer startowy z chipem.

 

3. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

 

4. Posiadanie numeru startowego z chipem jest warunkiem wystartowania w zawodach oraz sklasyfikowania

w komunikacie końcowym zawodów.

5. Chip winien zostać właściwie przymocowany.

Niewłaściwe zamocowanie może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej

z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja

jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.

*Nieuwzględnienie zawodnika w pomiarze czasu wynikające z błędnie przytwierdzonego

chipa nie stanowi podstawy do protestu.

 

6. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy zawodnik z poprawnie zamontowanym chipem

przekracza linię mety.

 

BIURO ZAWODÓW:

 1. Czynne w dniu 08 maja 2022r. w godz. 7:00-9:30.

 2. Czynne w dniu 25 września 2022 r. w godz. 7:00-9:30.

 

2. Odbiór pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu podpisanej karty startowej,

okazaniu kopii dowodu tożsamości uczestnika oraz pisemnym upoważnieniu.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników

bez opieki w trakcie zawodów.

 

KLASYFIKACJE I NAGRODY:

OPEN”

5,400 m

K i M

do 20 lat

5,400 m

K i M

30 lat

5,400 m

K i M

40 lat

5,400 m

K i M

50 lat

5,400 m

K i M

60 lat

5,400 m

K i M

Powyżej 60 lat

5,400 m

K i M

 

Dodatkowo kat. najlepszy mieszkaniec Gostynina OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3

 

* Nagroda IP kat. OPEN nie dubluje się z kat. wiekową

* Dodatkowa kat. "najlepsza/szy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina” OPEN(K) 1-2-3, OPEN(M) 1-2-3

 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

 

5. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają okolicznościowe puchary.

 

W kategorii OPEN nagrody pieniężne w wysokości:

 

I miejsce 500,00 zł

II miejsce 300,00 zł

III miejsce 150,00 zł

 

6. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal.

 

7. Zawodnicy z miejsc I-III w kategoriach OPEN nie będzie klasyfikowany w pozostałych kategoriach.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1. Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej.

Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.

 

2.Trasa = „1 pętla” o długości 5,400 m będzie oznaczona tabliczkami, taśmami.

Rodzaj nawierzchni biegu – ok.1,500 m nawierzchnia ziemna,

- ok.3,900 m nawierzchnia asfalt, chodnik

 

3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać 1 numer startowy z czipem poprawnie przymocowany

 1. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu

  a/ 08.05.2022r.

  b/ 25.09.2022r.

 

5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport

 

6. Trasa wyścigu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 11:00.

 

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasowym zobowiązani są do

przerwania biegu i dojechania do Biura Zawodów oraz zgłoszenia powyższego faktu

w Biurze Zawodów.

 

7. Organizator nie zapewnia punktu podawania napojów na trasie biegu.

8. Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach odpowiednich do zawodów /strój sportowy/.

Niewłaściwie ubrani zawodnicy mogą być wykluczeni z udziału w wyścigu.

 

9. Zawodnicy maja prawo używać pulsometrów. Odbiornik pulsometru może znajdować się na nadgarstku.

 

10. Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

 

11. W trakcie wyścigu może zostać zarządzona wyłącznie przez sędziów neutralizacja wyścigu.

Neutralizacja wyścigu ma miejsce w przypadku, gdy wyścig zostaje przerwany w wyniku działania „siły wyższej”

(wyjątkowe warunki atmosferyczne, nieprzejezdna droga, publiczna demonstracja).

Po przerwie, tylko ci zawodnicy mają prawo kontynuować bieg, którzy byli obecni na trasie w momencie

przerwania wyścigu.

Zawodnikom, którzy zeszli z trasy lub zostali zdyskwalifikowani nie wolno wznowić biegu po przerwie.

W przypadku neutralizacji różnice czasowe pomiędzy grupami powinny być respektowane

podczas wznawiania biegu.

Wznowienie wyścigu następuje w miejscu, w którym został on przerwany, lub jak najbliżej tego miejsca.

 

12. Nie przyjmuje się protestów zawodników, którzy uważają się za pokrzywdzonych w wyniku neutralizacji.

 

13. Podczas zawodów sportowych nie będzie możliwości pozostawienia rzeczy do depozytu.

 

DYSKWALIFIKACJA:

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy /a tym samym zdyskwalifikowania/ w przypadkach:

 

1. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku /decyzje obsługi medycznej/.

2. Przekroczenia limitu czasu.

 

3. Niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego z chipem.

 

4. Przekazania swojego numeru startowego z chipem innej osobie.

 

5. Ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora.

 

7. Złamania zasad bezpieczeństwa.

 

8. Nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego Regulaminu.

 

9. Nie wykonywania poleceń organizatora.

 

PROTESTY:

1. Pisemny protest należy składać do wiadomości Biura Organizatora Zawodów

/ Biura Elektronicznego Pomiaru Czasu.

 

2. Protest musi zostać zgłoszony nie później niż 30 minut po ukończeniu przez zawodnika biegu.

 

3. Zawodnik wnoszący protest winien dokonać tego w formie pisemnej i udokumentować

podstawę wniesienia protestu.

 

4. Po ogłoszeniu wyników, zajęte miejsca/czasy traktowane są jako oficjalne i w takiej formie

ogłoszone zostaną.

 

5. Decyzje podjęte przez Biuro Elektronicznego Pomiaru Czasu oraz Biuro Organizatora Zawodów

mają charakter ostateczny i nieodwołalny.

Nie ma protestu od dyskwalifikacji.

6. Formularz druku protestu dostępny jest w Biurze Organizatora Zawodów.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny umieszczony

na stronie pomiaru czasu przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 10 maja 2018r.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów Zawodów.

4. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku

do celów promocyjnych Organizatorów. &

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-14
Data publikacji:2022-01-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wiesław Adamski
Liczba odwiedzin:182