DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MOSiR

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mosirgostynin.pl/.

Strona internetowa została zaprojektowana po wejściu w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data publikacji strony: 2021-02-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-04

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

            Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie. Serwis zawiera niektóre dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.

 1. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 2. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.
 3. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej  nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. Przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony,  to 2021-08-31.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Maciejewski e-mail: mosir.gostynin@op.pl.  Kontaktować można się dzwoniąc pod nr tel. 24 235 33 97.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.                                                                                                                                          

            W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, na niedotrzymanie tych terminów oraz  odmowę realizacji żądania można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich ,pocztą lub drogą elektroniczną na adres:(link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  http://www.rpo.gov.pl/) .    Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelski Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 , 00-090 Warszawa E-mail:  biurorzecznika@brpo.gov.pl ,telefon: 800 676 676                                                                                                                             

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

STADION MOSiR w Gostyninie ul. Sportowa 1

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek nie posiada windy – dla osób ze szczególnymi potrzebami - dostępny jest tylko korytarz        i pomieszczenia  na poziomie parteru.

 1. Opis dostosowań: Punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się na poziomie parteru w recepcji po prawej stronie od wejścia głównego. Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się przy boisku Orlik.
 2.  Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych: Parkingi przy budynku są ogólnodostępne bez wyznaczonych i oznakowanych miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami.                                
 3.  Informacja o dostępności obiektu: Teren wokół budynku i trybuny piłkarskiej-głównej, jest utwardzony i ma powierzchnię asfaltową, dostosowaną do poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami, pozbawioną krawężników i progów.                                                                                              
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Brak ograniczeń. Do budynku na poziomie parteru można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.                                                                                                                                                       
 5.  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: Brak takiej możliwości.                                                                                                                                                              
 6.  Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku: W przypadku braku dostępu  osoby      ze szczególnymi potrzebami, do konkretnego celu obsługi klienta w Ośrodku, istnieje możliwość zejścia pracownika na parter. Kartka z informacją numeru telefonu kontaktowego (tj. tel. 24 235 33 97), znajduje się na drzwiach wejściowych.                                                                                                                     
 7.  Informacje dodatkowe: W budynkach MOSiR-u brak jest ułatwień, typu: informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

HALA SPORTOWA MOSiR  ul. Kutnowska 7

 1. Hala MOSiR znajduje się na wydzielonej działce z dala od ruchu ulicznego.
 2. Jest to budynek parterowy, do którego wejście możliwe jest z dwóch stron. W przypadku wejścia głównego drzwi są dwuskrzydłowe. Do wejścia prowadzą schody,co uniemożliwia swobodny dostęp osób ze szczególnymi potrzebami.
 3.  W przypadku wejścia bocznego drzwi są jednoskrzydłowe. Do wejścia bocznego prowadzi podjazd, co umożliwia swobodne wejście osób ze szczególnymi potrzebami. Nad wejściem bocznym, nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby:  niewidome  i słabowidzące. W przypadku braku dostępu osoby ze szczególnymi potrzebami do konkretnego celu obsługi klienta w Hali sportowej, istnieje możliwość wykonania telefonu ( tj. 24 235 33 97) do pracownika obsługującego halę. Kartka z informacją numeru telefonu kontaktowego, znajduje się na drzwiach wejściowych.                                                                                                                                                         
 4.  Korytarze w hali są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami. Podłogi są antypoślizgowe.                                                                                                                                 
 5.  Na parterze budynku znajduje się:  WC oraz łazienka, przystosowana do osób  ze szczególnymi potrzebami. Przed muszlą i umywalką zapewniona jest powierzchnia do swobodnego manewru  o rozmiarach              150 cm x 150 cm. Baterie kranowe, pojemniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami papierowymi, suszarki są instalowane w zasięgu rąk osób ze szczególnymi potrzebami.                                                                                     
 6.  Dla osób ze szczególnymi potrzebami, dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.                                                       
 7.  Parking przy budynku jest ogólnodostępny bez wyznaczonych i oznakowanych miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami.                                                                                                                                    
 8.  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, z wyłączeniem     pomieszczeń  szatni oraz boiska głównego wraz z trybunami dla widowni. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.                                                                                                                    
 9.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych (lub w druku powiększonym) dla osób:  niewidomych i słabowidzących.                                                                                  
 10.  W budynku hali nie ma możliwości skorzystania za tłumacza języka migowego.

BUDYNEK PŁYWALNI MIEJSKIEJ ul. Kutnowska 7a                                                                     

 1.    Opis dostępności wejścia do budynku:  Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy schodach zewnętrznych wejściowych znajduje się platforma do przemieszczania osób ze szczególnymi potrzebami.  Przy parkingu znajduje się dzwonek przywołujący obsługę platformy.
 2.  Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Budynek posiada windę – dla osób ze szczególnymi potrzebami.                                                                    
 3.   Opis dostosowań: Schody zewnętrzne oraz wewnętrzne posiadają oznaczenia taśmą żółto-czarną /przyklejone na podstopniach/. Punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się w kasie obiektu. Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się w korytarzu.                                                                  
 4.  Informacje dodatkowe: Pływalnia posiada dodatkową szatnię wraz z natryskiem dla osób ze szczególnymi potrzebami.  W hali basenowej osoby ze szczególnymi potrzebami mają do dyspozycji akcesoria do:  utrzymania się na powierzchni wody, nauki pływania jak i również asekuracji podczas korzystania z basenu.                        
 5.  Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych: Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi i oznakowanymi 2 miejscami dla pojazdów osób ze szczególnymi potrzebami.                                             
 6.  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Brak możliwości wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem na basen i pomieszczeń basenowych.                             
 7.  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego: Brak takiej możliwości.                                                                                                                                 
 8.  W budynku  brak jest ułatwień, typu: informacje głosowe czy pętle indukcyjne Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.                                                                                                                        
 9.  Pracownicy Pływalni są przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.                                                                                                                                                       

TRZY KOMPLEKSY BOISK „ORLIK 2012”  :                                                                                                

ul.Bema 23,  Ozdowskiego 2,  ul.Sportowa 1 ;                                                                                        

z zapleczem sanitarno-szatniowym, czynne od marca – do listopada,  w godz.15.00-21.00. W okresie wakacyjnym:  czynne  od godz.10.00-21.00.

 1. Wejście główne do budynku, zapewnia swobodny dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami (bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych).
 2.  Punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się na poziomie parteru w pomieszczeniu dla Animatora Orlika /dot.Orlika-Stadion/,  
 3.  Punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się na poziomie parteru w pomieszczeniu dla Animatora Orlika po prawej stronie od wejścia głównego /dot.Orlika SP 3/,
 4.  Punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się na poziomie parteru w pomieszczeniu dla Animatora Orlika na wprost wejścia głównego /dot.Orlika SP 1/.
 5. Parkingi przy obiektach, są ogólnodostępne bez wyznaczonych i oznakowanych miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami .
 6. Teren wokół budynku i szatni jest utwardzony. Ma powierzchnię kostki brukowej (pozbawioną krawężników i progów), dostosowaną  do poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami. 
 7.  Na teren Orlików,  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (z wyłączeniem boisk sportowych).                                                                                                                                                     
 8.  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.                                  
 9.  Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.
 10. W przypadku braku dostępu osoby ze szczególnymi potrzebami, do konkretnego celu obsługi klienta kompleksu boisk ,, Orlik 2012”, istnieje możliwość wykonania telefonu ( tj. 24 235 33 97) do pracownika obsługującego Orlik. Kartka z informacją numeru telefonu kontaktowego, znajduje się na wszystkich drzwiach wejściowych do budynków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PLAN DZIAŁANIA DLA

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOSTYNINIE

 

                                                     (wpisać nazwę jednostki organizacyjnej)

 

 NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom        ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan
działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla

 

                             MIEJSKIEGO  OŚRODKA  SPORTU I  REKREACJI  W GOSTYNINIE,  

                                                      09-500 GOSTYNIN, UL.SPORTOWA 1                      

Budynek :

Stadion Miejski ul. Sportowa 1 /Hala Sportowa ul.  Kutnowska 7a

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący    zadania

wynikające      z art.6 ustawy

Sposób realizacji

założonych zadań

Termin

Uwagi

 

Dostępność cyfrowa

 

 

 

 

1.

Dostosowanie strony internetowej dla osób ze szczególnymi potrzebami

MOSiR

Dostosowanie strony

do wymogów ustawy     z dnia 19.07.19r.

 do dnia 06.09.21r.

Brak możliwości dostępności

alternatywnej

 

Dostępność informacyjno-

komunikacyjna

 

 

 

 

2.

Montaż pętli indukcyjnych

w budynku Hali miejskiej

przy ul.Kutnowskiej 7

MOSiR

Zakup i montaż pętli w zależności od posiadanych środków finansowych

do końca

2023r.

Montaż systemów fm   dla osób niedosłyszących

- darmowa aplikacja internetowa

 

 Dostepność architektoniczna

 

 

 

 

3.

Wyznaczenie dwóch miejsc

parkingowych – oznakowanych dla osób niepełnosprawnych  przy ul.Sportowej 1 /stadion/       i przy ul.Kutnowskiej 7a /budynek Hali sportowej/.

 MOSiR

Zakup niezbędnych        specjalistycznych farb    i materiałów

 do dnia

31.08.22r.

Brak możliwości dostępności

alternatywnej

 

 

Budynek : Pływalnia Miejska ul. Kutnowska 7

 

 

Dostępność informacyjno-

komunikacyjna

 

 

 

 

4.

Montaż pętli indukcyjnych

w budynku Pływalni miejskiej

przy ul.Kutnowskiej 7a

MOSWiZ

Zakup i montaż pętli w zależności od posiadanych środków finansowych

do końca

2023r.

Montaż systemów fm dla osób niedosłyszących

- darmowa aplikacja internetowa

 

 Dostepność architektoniczna

 

 

 

 

5.

Wykonanie poręczy asekuracyjnej przy wejściu

niecki sportowej w Pływalni miejskiej

MOSWiZ

Zakup i montaż poręczy

Baspol W-wa

 do dnia

15.09.21r.

Doposażenie Pływalni

  w akcesoria medyczno-rehabilitacyjne

ułatwiające korzystanie             z niecki-chodziki/

maty/kamizelki

                                                                                                                           

                                                                                                                           

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego                     

Publikacja " Włącznik- projektowanie bez barier" przygotowana przez Integracja.org            

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-14
Data publikacji:2022-01-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:78